"Taková přesnost je moc pěkná věc. – Taková přesnost stojí za hovno! - Dobrý voják Švejk"

Stanovy

Stanovy Filmového klubu

Článek I

Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení: „Filmový klub přátel českého filmu“ (dále jen sdružení).

Sídlo: Poštovní 960, Kadaň, 432 01

Článek II

 

Právní postavení sdružení

 

 • Občanské sdružení Klub přátel českého filmu je samostatným, dobrovolným, nezávislým, neziskovým občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.
 • Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.
 • Sdružuje členy na základě společného zájmu.

Článek III

 

Cíl sdružení

 

 • Cílem sdružení je propagace českých filmů.
 • Organizování společenských a kulturních kontaktů mezi spřátelenými kluby.
 • Pořádání komponovaných večerů a promítání českých filmů v rámci klubu.
 • Organizování besed k českým filmům.
 • Provádět besedy s tvůrci, umělci a herci.
 • Propagační činnost vydáváním letáčků, publikací o činnosti, programu vysílání českých filmů a prodej nahraných nosičů záznamu zvuku a obrazu v rámci klubu.

Článek IV

 

Členství

 

 • Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15-ti let, které souhlasí s cílem a stanovami sdružení.
 • O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky řídící výbor.
 • Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 • Dokladem členství je potvrzení o členství vydané řídícím výborem.
 • Členství zaniká :
 • vystoupením (vystoupení člena sdružení se realizuje doručením písemného oznámení o vystoupení předsedovi sdružení)
 • vyloučením (o vyloučení rozhoduje valná hromada)
 • úmrtím člena
 • zánikem sdružení
 • nezaplacením členského příspěvku (bere se jako hrubé porušení stanov sdružení).
 • Členství ve sdružení je dobrovolné.
 • Členský příspěvek činí 100,- Kč na kalendářní rok dopředu (členský příspěvek lze kdykoliv upravit na základě rozhodnutí valné hromady, po předložení návrhu řídícím výborem).
 • Členství osob mladších 18-ti let a důchodců bude v poloviční částce.
 • Jednou zaplacený příspěvek se nevrací
 • Členství je možné přerušit pouze písemnou formou oznámením řídícímu výboru.

 

 

 

 

 

 

Článek V

 

Práva a povinnosti členů

 

 • Člen má právo zejména:
 • podílet se na činnosti sdružení
 • má právo volit a být volen do orgánů sdružení
 • být informován o činnosti sdružení
 • obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat jejich vyjádření, podávat návrhy a klást otázky
 • účastnit se zasedání valné hromady a být na něm seznámen s výsledky hospodaření
 • vlastnit členský průkaz na základě registrace do evidence členů
 • kdykoliv ze sdružení svobodně vystoupit či přerušit členství
 • na jednu členskou průkazku může vzít k jednorázové návštěvě klubu jednoho nečlena
 • Člen má povinnost zejména:
 • dodržovat stanovy usnesení
 • plnit usnesení valné hromady, řídícího výboru a jejich operativních rozhodnutí
 • aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
 • hájit zájmy sdružení a dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat kroky, které by byly v rozpory se zájmy sdružení
 • ve stanovené lhůtě přispívat k úhradě nákladů sdružení vzniklých v běžném roce a to zejména včasným zaplacením členských příspěvků ve lhůtě, která bude stanovena valnou hromadou.

 

Článek VI

 

Orgány sdružení

 • Orgány sdružení jsou:
 • valná hromada
 • řídící výbor
 • revizní komise (pokud bude zřízena)

Článek VII

 

Valná hromada

 

 • Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení.
 • Valnou hromadu svolává řídící výbor dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
 • Valnou hromadu svolá řídící výbor také vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
 • Valná hromada zejména:
 • rozhoduje o změnách stanov sdružení
 • schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční závěrky hospodaření
 • volí řídící výbor – funkční období je pětileté
 • rozhoduje o zrušení členství
 • rozhoduje o zrušení sdružení
 • Valná hromada je usnášení schopna , je-li přítomno alespoň 30% všech členů. Hlasovací právo všech členů je rovné, každý člen má jeden hlas.

 

 

 

 

 

Článek VIII

 

Řídící výbor

 

 • Řídící výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 • Řídící výbor řídí sdružení mezi zasedáními valné hromady.
 • Řídící výbor má 3 členy.
 • Řídící výbor svolává předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně čtyřikrát za rok.
 • Z každého jednání je vyhotoven zápis.
 • Řídící výbor zejména:
 • svolává valnou hromadu písemnou formou s uvedením dne, času, místa a programu jednání
 • zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
 • volí předsedu sdružení
 • rozhoduje o přijetí za člena sdružení
 • rozhoduje o programové skladbě na následující období.
 • zajišťují jednotlivá práva a povolení k promítání českých filmů
 • jsou v kontaktu s jednotlivými orgány vlastnící autorská práva k dílům, která jsou v rámci klubu promítána
 • opatřují nové tituly českých filmů do sbírky klubu a vedou jejich evidenci
 • schraňují materiály, fotografie, dobový tisk a jiné písemnosti týkající se celé historie českého filmu
 • navazují kontakty s tvůrci, režiséry, umělci a herci, které poté zvou na debaty a besedy k jejich dílům a tvorbě
 • Předseda a místopředseda zastupují sdružení navenek a jednají samostatně jeho jménem zejména:
 • K zajištění činnosti sdružení může řídící výbor zřídit funkci pokladníka
 • Řídící výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna jeho nadpoloviční většina
 • Jestliže se přes opakované svolání valné hromady nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírají její pravomoci řídící výbor.
 • Řídící výbor vede evidenci členů s kontakty (jméno, příjmení, adresa, telefon).

Článek IX

 

Revizní komise (pokud bude zřízena)

 

 • Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení a za svoji činnost odpovídá valné hromadě
 • Revizní komise má 3 členy
 • Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení, upozorňuje řídící výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně.
 • Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.
 • Členové revizní komise, zvolení valnou hromadou, jsou nezávislými osobami a nemohou být členy řídícího výboru a naopak.
 • Předseda revizní komise má právo účastnit se jednání řídícího výboru s hlasem poradním.

Článek X

 

Zásady hospodaření

 

 • Sdružení hospodaří s hmotným i nehmotným majetkem a řídí se obecně platnými právními předpisy
 • Zdroje majetku sdružení tvoří zejména:
 • příspěvky členů sdružení a jiných fyzických či právnických osob
 • sponzorské a dobrovolné dary a smlouvy o reklamě
 • příjmy z činností konaných při naplňování cílů sdružení, grantů, odkazů, dotací a jiných darů
 • Za hospodaření sdružení odpovídá řídící výbor, který má povinnost každoročně předložit valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.
 • Sdružení hospodaří podle rozpočtu, který pro daný rok schválila valná hromada.

Článek XI

 

Zánik sdružení

 

 • Sdružení zaniká:
 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady
 • na základě vyšší moci, zejména pak rozhodnutím Ministerstva vnitra
 • Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Článek XII

 

Společná a závěrečná ustanovení

 

 • Sdružení vybírá od svých členů členské příspěvky
 • Z rozhodnutí valné hromady mohou být čestnými členy sdružení jmenovány osobnosti působící v oblasti filmu a literatury, které budou souhlasit s cíli sdružení a podporovat sdružení v jeho činnosti. Při svém jmenování přeberou jmenovací listinu čestného člena sdružení.
 • Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační řád a jednací řád řídícího výboru a valné hromady.
 • Ve věcech neupravenými těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy

Podle § 6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/90 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb., předložil přípravný výbor návrh na registraci občanského sdružení ve složení:

Bc. et Bc. Jan Richter, Poštovní 960, Kadaň, 432 01

Ing. Radek Müller, Budovatelů 1164, Kadaň, 432 01

Jana Zušťáková, Chomutovská 1282, Kadaň, 432 01